12.26.2004

تنفس...

ميخواستم به همه يه تنفس كوتاه بدم ...بعد از خوندن اين همه بغض و ناله و شكايت ، كمي نفس بكشين .
به موزيك گوش بدين (چند بار كليك كنيد حتما قابل شنيدنه ) ونفسي تازه كنين.
همين ديگه ...

|