1.03.2005

بدون تيتر...

الان چند روزيست كه حرفي براي گفتن ندارم.
8 عدد اجازه دعوت به جي ميل دارم كه دوستاني كه در جي ميل آكونت ندارن اگر خواستن به من اي ميل بزنن تا براشون بفرستم . sktfam@gmail.com
شب و روز همگي خوش .

|