1.08.2005

آرشيو...

بعد از مدتها فكر كردم كه بد نيست بتونم آرشيو خاطراتم رو از پرشن بلاگ به بلاگ اسپات منتقل كنم . بهمين خاطر بلاگي درست كردم بنام از خودبا خويش1 كه خاطراتم رو در آنجا ميذارم براي دوستاني كه علاقه مند بودند به خوندنش و بارها از من در موردش پرسيدند . البته هنوز تمامش رو منتقل نكردم و بزودي اينكار رو خواهم كرد . شب و روزهمگي بخير.

|