1.29.2006

به بچه هامون چی بگیم ...

به بچه هاي تو و من
وقتي يه روز بزرگ شدن
فردا كه مي خوان بدونن
كجا به دنيا اومدن
بگو جوابمون چيه
حرف حسابمون چيه
تكليف اون خونه اي كه شده خرابمون چيه ؟
تكليف اون خونه اي كه شده خرابمون چيه ؟
گناه هر چي كه گذشت
به گردن ما بود و هست
از ما اگر بتي شكست
بت هاي تازه جاش نشست
هيچ كس به غیراز خود ما
از خود ما فريب نخورد
هيچ كس به غير از خود ما
ما رو به بيراهه نبرد
به بچه هاي تو و من
وقتي يه روز بزرگ شدن
فردا كه مي خوان بدونن
كجا به د نيا اومدن
بگو جوابمون چيه
حرف حسابمون چيه
تكليف اون خونه اي كه شده خرابمون چيه ؟
تكليف اون خونه اي كه شده خرابمون چيه ؟
گناه هر چي كه گذشت
به گردن ما بود و هست
ازما اگر بتي شكست
بت هاي تازه جاش نشست
هيچ كس به غیراز خود ما
از خود ما فريب نخورد
هيچ كس به غير از خود ما
ما رو به بيراهه نبرد
به بچه هامون چي بگيم
بگيم كه بي هويتيم
گداي حق خودمون پشت دراي غربتيم
گداي حق خودمون پشت دراي غربتيم
به بچه هامون چي بگيم
كه از كدوم ولايتيم
گداي حق خودمون پشت دراي غربتيم
گداي حق خودمون پشت دراي غربتيم.
اردلان سرفراز

|