12.12.2005

معرفی لینک...


PEACE
Originally uploaded by carf.


هزار سال فریب . نویسنده بلاگ دوست به مطلب بسیار حساسی پرداخته ست خودتان بخوانید.

امید عزیز از بلاگ مسافری در کویر مطالب بسیارخواندنی داره و تجزیه و تحلیلهای او از نقطه نظر یک جوان هجده ساله بسیار جالب و قابل تحسینه .

احمدی نژاد باز اشتباه کرد یا بهتره بگیم گند زد .

سمن بوی و زیبا رخ و ماهروی ...لطفا اگر ناراحتی قلبی دارید نگاه نکنید .

در فلیکر هم چند عکس از بازار کریسمس شهرمون گذاشتم که اگر دوست داشتید ببینید . برای دوستانی که در ایران هستند هم در یک یا دو هفته آینده حتما چند تا عکس از بازار کریسمس خواهم گذاشت .

|