12.07.2005

ناگفته ها...

چه بگويم؟ سخني نيست
مي وزد از سر اميد، نسيمي؛
ليك تا زمزمه اي ساز كند
در همه خلوت صحرابه رهش
ناروني نيست
چه بگويم؟ سخني نيست ...
احمد شاملو
روحشان شاد و یادشان گرامی.

|