3.29.2006

به همین سادگی...


وقتی از بوی سنبل روی سفره هفت سین مست میشی

وقتی پنجره رو باز میکنی و صدای خوندن پرنده ها تو گرگ و میش صبح از خود بیخودت میکنه

تازه به خودت میای و میفهمی که زندگی با همه پیچیدگیش و با همه فراز و نشیبش میتونه به همین سادگی زیبا باشه .

به همین سادگی میشه زندگی کرد .

به همین سادگی.

|