5.08.2006

غریبانه...

چرا تا وقتی که ایرانیم مدام دوست داریم مثل خارجیها زندگی کنیم
ولی وقتی در خارج زندگی میکنیم زندگیمون مدلش ایرانیه ؟؟؟...

|