4.28.2006

یادبود...


بیاد شاملو که اگر سنگ مزارش را شکستند ، سروده هایش همواره بیادماندنی و جاویدان است.

لوح گور
نه در رفتن حرکت بود
نه در ماندن سکونی.

شاخه ها را از ریشه جدائی نبود
و باد سخن چین
با برگها رازی چنان نگفت
که بشاید.

دوشیزه ی عشق من مادری بیگانه است
و ستاره ی پر شتاب
در گذرگاهی مایوس بر مداری جاودانه میگردد.

۱۳۳۸احمد شاملو

|