5.02.2006

حماقت...


باز باهاش حرف زدم و ازراه دور چنان انرژی منفی به طرف من فرستاد که حالا تا چند روز حالم بده ...خیلی احمقانه ست !!!

|