5.01.2006

عجایب خلقت ...

عجب عجوبه هایی هستیم ما ایرانیها ...
در شهرک شهید محلاتی در تهران گنبدی ساختند به چه عظمت و با چه هزینه هنگفتی . آرشیتکتها و مهندسین باهوش جرثقیلی را در مرکز گنبدکار گذاشتند و شروع به ساختن کردند ...بعد از پایان ساخت همه نفس راحتی کشیدند و فریادی از سر شوق بر آوردند . ولی ناگهان همه نفسها در سینه حبس شده و همه انگشت به دهان به بنای عظیم الجثه نگاه میکنند و تازه به این نتیجه میرسند که جرثقیل در این بنا حبس شده و دیگر قادر به بیرون آوردن آن از بنا نیستند ... و ...


عجب عجوبه هایی هستنداین هندیها ...

|