1.11.2005

دختر باد ؟؟؟

كدام دختر است كه به باد شو ميكند
دختر همه هوسها !
باد به او چشم روشني چه ميدهد ؟
دسته ورقهاي بازي و گردبادهاي طلائي را !
دختر در عوض به او چه ميدهد ؟
دلك بي شيله پيله اش را !
دخترك اسمش چيست ؟
اين ديگه جزو اسراره !!!...

پنجره مدرسه پرده ائي از ستاره هادارد !

گارسيا لوركا
ترجمه احمد شاملو

|