1.14.2005

azkhodbakhish


azkhodbakhish
Originally uploaded by shohreh.


از هلال نيمه تمام

به دخترت ياد بده قوی باشه ولی اينو هرگز جايی بروز نده. فقط برای خودش ! بهش ياد بده ساده باشه ولی بلد باشه حرفهای پيچيده بزنه تا پی به سادگی اش نبرن !! بهش ترسيدن رو ياد بده و اينکه اين ترسيدن خودش خيلی شهامت می خواد در حاليکه نترس بودن براش جز دردسر چيزی نداره ! بهش ياد بده همه چيز رو درک کنه ولی جوری که اين درک کردن عذابش نده !!! بهش همه چيزهايی رو که به ما ياد نداده اند رو ياد بده ...

بعضي اوقات چقدر زيبا ميشه مينوشت !!!

|