2.05.2005

كجايي ؟؟؟


earth
Originally uploaded by shohreh.


ديدي يه موقع همينجور روزا رو ميگذروني ، بدون اينكه بدوني هستي...

همه چيز رو در دور واطرافت ميبيني ولي خودتو نه !

خوبه كه دوباره بخودت بياي ، بدوني كه هستي ، دوباره خودتو كشف كني ، احساساتت ، خواسته هات رو

ايندفعه اگر به دور وا طرافت نگاه كردي خودتو درياب !!!

|