1.31.2005

سفر...


malakh
Originally uploaded by shohreh.


شگفتا

آنانكه از ترس دشواري سفر ،

كمال يافتن را خوار مي شمارند ،

به هيچ جا نمي رسند.

اما آنانكه دشواري سفر را

به اميد كمال يافتن ناديده مي انگارند

در دمي به همه جا ميرسند.

يك دوست

|