1.23.2005

ام اس و بيماريهاي خاص

دوست عزيزم توتيا از بلاگ من و سايه من از من خواسته كه اين مطلب رو به مناسبت روز ام اس و حمايت از اين مريضي در اينجا بگذارم كه اميدوارم موثر واقع بشود.
مي دانيد چه حسي است كه يك روز ازخواب بيدار شويد و جايي را نبينيدنتوانيد راه برويد همچنان كودك خردسالتان نياز به كمك داشته باشيد شما كه كسي بوديد
شما كه برو بيايي داشتيد شما كه هم اكنون مسئوليت سنگيني داريداز امروز به فردا قادر به بستن بند كفشهايتان هم نباشيد در اوج جواني و نيروي فعا ل بي مصرف شويد زندگي، كار ، سرمايه ، خانواده ، دوستان خود را از دست بدهيد؟ چرا كه شما با ديگران فرق داريد چرا كه ديگران به چشم خدا شفايش دهد، نگاهتان مي كنند ولي مغز شما همان است درك شما همان است احساس شما همان است ولي بخاطر ضعف جسمي همان نيستيد، و ديگر مطرح نيستيد مسئوليت از شما گرفته شود خانم يا اقاي ديگري جاي شما را بگيرد چه حالي خواهيد داشت؟ بله براي شما نماينده ملت مي نويسم شما كه سرنوشت من در دستهاي شما است اگر به جاي من شما باشيد چه ميشود/ چكار خواهيد كرد؟ چه احساسي خواهيد داشت؟ من براي خودم نمينويسم ، من براي فرداي ايران ، نوه شما مي نويسم من براي مملكتمان ايران مي نويسم براي جواناني كه نا خواسته گريبان گير بيماري ام اس شده اند براي انان كه كسي بودند ،مايع افتخار خانواده اي بودند،باعث سر بلندي شما بودند ولي امروز تنها دست به دعا نشسته اند و خانواده شان چشم به شما دوخته اند شما شايد بگوييد اين بيماري علاج نداردمن مي گويم دارد و علاج ان شماييد شما بله امكاناتي كه مي توانيد ايجاد كنيد در مورد دارو و امكان مالي پرداخت ان و حتي شايد امكان استفاده از دارويي در اينده براي رهايي از اين بيماري من از شما مي خواهم كه تنها 10 دقيقه شب قبل از خواب به نوشته ها و درد دل امثال من فكر كنيد و به درونتان و نداي خدايي كه درونتان است گوش دهيدچرا كه او قادر است و رحمان و اگر شما همت كنيد او درها را مي گشايد راه حلها نمايان مي شوند ومن از خودم مي پرسم :اگر رسول الله در قيد حيات بود جواب من و شما را چه مي داد؟

|