1.25.2005

قضاوت...


parvaz
Originally uploaded by shohreh.


در روزگارما مهم اين نيست كه ديگران ما راچگونه قضاوت ميكنند ، مهم اين است كه ما در خلوتي سرشار از خلوص خويشتن را چگونه قضاوت ميكنيم .

يك دوست

|