1.28.2005

يادگاري...


p358_f
Originally uploaded by shohreh.


...

بي هيچ و بي هر حرفي

در زمان بي نهايت پرواز خواهم كرد

بر فراز كوههاي خيال

خام و تهي

در فضاي پوشالي قلبها

به تمسخر خواهم گرفت

كودكان ابله ديونماي عشق و خيال را.

نوشته شده در ايران به تاريخ دوازدهم آبان ماه سال شصت و چهار

|