2.23.2005

اعتراض...


از وبلاگ زنانه ها:
دوستان وبلاگر، گزارشگران بدون مرز ، نويسندگان و خبرنگاران و خبرگزاران غير وابسته,
حرکتی را سازمان دهيم و به
حکم 14 سال زندان آرش سيگارچی اعتراض کنيم. حرف : "اينها ديگه رفتنی هستند" و "کار اينها تمام است" را کنار بگذاريم. حتی اگر اينها هم رفتنی باشند و کار اينها در آينده هم تمام باشد، آرش الان در زندان است و امروز به اميد احتياج دارد.
تنهايش نگذاريم. هنوز ميشود تاثير گذاشت.
چقدر خواندن اين خبر در بلاگ هاله عزيز من رو متاثر و غمگين كرد . چون يك يا دوباري با آرش عزيز گپي زده بودم و انسان بسيار مهربان و با شخصيت و نازنينيست . اميدوارم كه تجديد نظري در صدور اين حكم بشه و آرش عزيز بزودي آزاد بشه. چقدر غم انگيزه كه انسانهاي روشنفكري مثل آرش، بيگناه و بدون هيچگونه جرمي ، فقط بخاطر طرز فكر و عقايدشون به بند اين آدم كشان پير گرفتار ميشن. من اينقدر متاثر شدم كه واقعا نميدونم در اين لحظه چه بايد گفت . فقط از تمام دوستانم خواهش ميكنم كه با اعتراض خودشون به اين حكم ، همراه آرش عزيز و ديگر بلاگ نويساني باشند كه در بندند . باميد روزهاي بهتر و باميد آزادي هر چه زودتر افراد بيگناهي مثل آرش گل.

|