2.25.2005

اعتراض براي آزادي آرش سيگارچي...

دوستان خوبم اگر شما هم خواهان آزادي آرش سيگارچي هستيد لطفا اين طومار را امضا كنيد . شايد با اين امضا ها به جايي برسيم. خواهش ميكنم دريغ نكنيد و يك دقيقه از وقتتان را براي اينكار بگذاريد . و اگر بلاگ نويس هستيد در مورد اين موضوع در بلاگتان بنويسيد . هاله عزيز زحمت كشيده و لوگويي درست كرده كه كدش رو هم از اينجا برداريد .
باور نكردنيست كه 14 سال ازعمر يك نفر كنار زندان هدر بشه بخاطر هيچ وپوچ و بعد يك مشت پيرمرد آدمكش عمامه بسر كثيف وپست در صدر كار بنشينند و جوانهاي ايران رو يكي بعد از ديگري به زندان بياندازند . واقعا شرم بر همه اين آدمكشهاي ديكتاتور كه دست هيتلر رو از پشت بسته اند . باميد آزادي تمام كساني كه هم اكنون بيگناه در زندانهاي اين رژيم بسر ميبرند و باميد روزهاي سبزتر براي سرزمين مادري .

|