6.19.2005

بدون شرح...


homeless
Originally uploaded by pooyan.


آنها که به سر در طلب کعبه دویدند...

چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند

رفتند

رفتند که بینند در آن خانه خدا را

بسیار بجستند خدا را ندیدند

چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف

ناگاه

ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند

کی خانه پرستان

کی خانه پرستان

چه پرستید گل و سنگ

آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند...

رومی

پ . ن وای برما ایرانیهای خارج و داخل کشور...ما که اینگونه برسر هم میکوبیم چه انتظاری ازیک رژیم دیکتاتوری داریم !!! فقط مثل همیشه میتونم بگم ما ملت غم انگیزی هستیم...وای بر ما...

|