7.15.2005

کلاغهای سیاه


Black Devils
Originally uploaded by shohreh.


بیاداین تکه افتادم که میگوید

...در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است...

چرا؟ خودنیز در شگفتم !!!

|