9.27.2005

تلویزیون ممنوع ...


montage
Originally uploaded by lomokev.


فيلمساز فرانسوي پاتریک ولسون از شهروندان مرکز پاریس دعوت کرد تا در یک گزارش که در تلویزیون آلمانی-فرانسوی آرته تهیه شده بود بمدت یکماه از داشتن و دیدن تلویزیون خودداری کنند. یازده خانواده این دعوت را پذیرفته و دستگاه تلویزیون خود را تحویل دادند . در این یکماه افراد این خانواده ها سرگرمی های مختلفی از قبیل بازیهای دسته جمعی یا مطالعه را جایگزین تماشای تلویزیون کردند . در آخراین گزارش نیز در مورد اثرات نداشتن تلویزیون در زندگی خود و روابط افراد خانواده بایکدیگر در این دوره نتیجه گیری کردند. بعد از گذشت یکماه زمانیکه دستگاههای تلویزیون این خانواده ها دوباره به آنها برگردانده شد ، همه تصمیم گرفتند که از این به بعد برای دیدن تلویزیون برنامه ریزی دقیقی داشته باشند و بدون هدف تماشاگر نباشند. ولی همه از برگشتن این دستگاه به خانه هایشان ابراز خوشحالی کردند.

شما چطور ؟؟؟ آیا تابحال تصور کرده ایید که زندگی بدون این دستگاه به شما چگونه خواهد گذشت ؟ آیا تلویزیون نقش مهمی در زندگی شما دارد ؟ اگر شما هم مثل این خانواده ها بمدت یکماه از داشتن تلویزیون محروم بودید ، چکار میکردید ؟ آیا با نقشه و هدف قبلی ، هر روز به تماشای تلویزیون می نشینید یا از جمله اشخاصی هستید که بی هدف از این کانال به آن کانال میپرند ؟ یا اینکه بدون اینکه به برنامه توجه کنید به کارهای روزمره میپردازید ؟

داشتن تلویزیون در خانه های تک تک ما امریست طبیعی و اجتناب ناپذیر.اصلا فکر کردید که زندگی روزمره ما بدون خیلی از وسائل دیگر مثل ماشین رختشویی ، جاروی برقی... یا همین کامپیوتر رفیق شفیق امروزی چگونه میگذشت ؟ من که به بدون کامپیوترم ناقصم . شما چطور ؟

لینک عکس

|