9.14.2005

دلشکسته...Originally uploaded by shadowplay.


امروز هوای دلم بارانیست...

گاه فریادهای این دل تنگ را بیهوده بر سر جگر گوشه ام می کشم ...

طفلک دخترم ...دختر کوچکم ...ببخش ...ببخش...ببخش !!!

با چشمان زیبا و مژگان اشکینت به من نگاه کردی و گفتی من تو را می بخشم ...

ولی من خودم را نمی بخشم ...

دخترنازنینم چه کنم که فریادهایم را کسی نمیشود جز تو ...

چه کنم ؟ ببخش ...ببخش ...ببخش

|