9.03.2005

لذات فلسفه...


red flower
Originally uploaded by soroush2.


...جذابیت زن بیشتر به زیبایی است زیرا زیبایی زمانی علامت داشتن نسل قوی محسوب می شده است. وقتی مدت ازدواج طولانی است ، زیبایی فرار است و همیشه مایه برقراری ازدواج نخواهد بود.

جذابیت مرد به شخصیت و نیرومندی اوست ولی حتی قویترین شخصیتها و نیرومندترین مردان در طول مدت مصاحبت جذابیت خود را از دست میدهند.

به همین جهت مرد می خواهد گاهی از خانه در برود و زن برای حفظ جمال خود باروری را به تاخیر می اندازد و پوست خود را چنان با مواد شیمیایی ورز میدهد که کشاورزی علمی در برابر آن ناچیز می نماید. ولی حقیقت مطلب به زودی ظاهر میگردد . جذابیت جنسی زن باید برای حفظ ازدواج تبدیل به جذابیت مادری گردد و به همین جهت پس از بچه دار شدن چنان لطف و جاذبه ایی پیدا میکند که مرد آن را تصور نکرده بود ، زن تغییر می یابد و ظهور جدیدی پیدا میکند. اعجاز کودک ، او را با دل انگیزی مقاومت ناپذیر جدیدی می پوشاند.

اگر فرزندی به وجود نیاید خانه به دیوارهایی می ماند که جسم زن و مرد را محصور کرده است و آنجا که بایستی خانواده ایی باشد فقط قطعاتی از موجود زنده دیده می شود.


قسمتی از کتاب لذات فلسفه فصل پنجم تغییر عادات و اخلاق ما ،صفحه ۹۷ پاراگراف اول . نوشته ویل دورانت ترجمه عباس زریاب
.

|