8.12.2005

دردما


Iran
Originally uploaded by shohreh.


یکی از نقاشیهای قدیمی من...


چقدر ساده در این دنیای مجازی رتبه کاری و اجتماعی خود را بالا میبریم و از خود انسانی بدون عیب و نقص میسازیم ...غافل از اینکه در دنیای واقعی خود حتی از گفتن یک دوستت دارم ساده نیز می هراسیم و می گریزیم...!!!

|