8.29.2005

کفش های رئیس جمهور...


Look at this shoes!!!...
Originally uploaded by shohreh.


خیلی وقت بود تو گلوم گیر کرده بود ...

بابا یکی نیست به این رئیس جمهور مامانی ما بگه کفشاش براش گنده ست ؟؟؟ آخه این چیه ؟؟؟ ...

لینک عکس اینجا

|