2.08.2006

دریا کنار...


Caspian Sea
Originally uploaded by pooyan.


يه روز آفتابی با آسمون آبی كه ابرای خاكستريش رفته بودن كمی اونورتر گريه كنن! یروز که آبی آسمون پر رنگ بود. نگاهی به آسمون کردم. چشمم رو بستم . فكر كردم كنار دريا ، دريای خزر...يادمه اون قديما سوار دوچرخه ام ميشدم و كنار ساحل ميرفتم و ميرفتم تا برسم به جايی كه ديگه ندونم كجام! بعد ميترسيدم و برميگشتم.فكر ميكردم نكنه كه راه رو پيدا نكنم. به شنها نگاه ميكردم كه هنوز جای چرخای دوچرخه ام رو به خاطر سپردن. تند ميروندم . واكمن رو گوشم بود با موزيك بلند. نميدونم چرا نميخواستم صدای موجها رو بشنوم. شايد كه خيلی شنيده بودم. آخه با صداش ميخوابيدم. صبحها روی تختم می ايستادم و دريا رو نگاه ميكردم. ميديدم در چه حاله...كولاك كه بود ميترسيدم. سوار دوچرخه نميشدم، پياده ميرفتم. اينقدر بهم باد ميخورد كه نفسم بند ميومد. با واكمن ... با موزيك بلند. وقتی برميگشتم خيس بودم. خيس خيس . بوی آب شور دريا رو ميدادم. دريای خزر.

چشمام رو که باز كردم، ديدم دوباره ابرا برگشتن، اومده بودن اشك بريزن. ولی دريا رو نديدم. آخه دريای خزر كه نمياد زير آسمون خاكستری اينجا !!! بياد چكار؟ بعد دلم هوای دريا كنار رو كرد، دلم هوای بوی زخم ماهيهای دريا رو كرد، بوی شور آب ، بوی شنهاش.هوس آسمون آبیش رو کرد .

ديگه آسمون آبی نبود. چشمام هم بسته نبود. به دور و برم نگاهی انداختم. كجا بودم؟ چرا سر از اينجا در آوردم مگه دريا كنار چه گناهی كرده بود كه تنهاش گذاشتم. شايد كه هنوز جای چرخهای دوچرخه ام رو به ياد داشته باشه.

دريای خزر. چقدر دلم هوای دريا كنار رو كرده. دلم هوای شبهای دريا كنار رو كرده. دلم هوای موجهای دريا كنار رو كرده. دلم هوای آسمون آبی دريا كنار رو كرده. دلم هوای بوی دريا كنار رو كرده.

دلم هوای دريا كنار رو كرده .دريا كنار. دريای خزر

|