10.06.2006

مراسم عمامه گزاری...


شاه و ملکه ها یکبار در عمرشون تاجگزاری میکنند . این آقایون عمامه گزاریشون سالهاست پایان نداره...عجب مملکتی شده ...به حق چیزای ندیده . خودتون ببینید .

|