9.01.2006

عکس...تازگیها با خریدن یک دوربین دیجیتال درست و حسابی خلاصه میتونم عکس بگیرم . این عکسها رو دیروز گرفتم . در یک روز آفتابی و آروم.

|