8.01.2006

...


...جوبهای شهرمان پر از اندوه ست
و هیچکس را خبر بارندگی نیست
و هنوز پستی به غایتی فراخ
در کهنه باز
بندگی قابل خرید و فروش...
چه کسانی رو از دست دادیم و همواره از دست میدهیم و در آینده نیز ازدست خواهیم داد...انسانهایی مثل من و تو که همه امید و آرزوی زندگی بهتر رو در سر دارند ...روحشان شاد و یادشان گرامی...
چقدر ناامید کنند ه و سیاهند این روزها...

|