7.21.2006

آهای مردم دنیا...


آهاي مردم دنيا
آهاي مردم دنيا
من از عالم و آدم گله دارم
گله دارم
آهاي مردم دنيا
آهاي مردم دنيا
گله دارم گله دارم
من از دست خدا هم
گله دارم گله دارم
شما كه حرمت عشقو شكستين
كمر به كشتن عاطفه بستين
شما كه روي دل قيمت گذاشتين
كه حرمت عشقو نگه نداشتين
آهاي مردم دنيا
آهاي مردم دنيا
گله دارم ، گله دارم
من از دست خدا هم
گله دارم گله دارم
فرياد من شكايت
به روح بي قراره
روحي كه خسته از همه
زخمي روزگاره
گلايه ي من از شما
حكايت خودم نيست
براي من كه از شما
سوختم و گم شدم نيست
اگه عشقي نباشه
آدمي نيست
اگه آدم نباشه
زندگي نيست
نپرس از من چه آمد بر سر عشق
جواب من به جز شرمندگي نيست
آهاي مردم دنيا
آهاي مردم دنيا
من از عالم و آدم گله دارم
گله دارم
آهاي مردم دنيا
آهاي مردم دنيا
گله دارم گله دارم
من از دست خدا هم
گله دارم گله دارم
اردلان سرفراز
نقاشی از برادرم شهرام

|