7.01.2006

چند عکس تازه تازه ...

ساختمانی که توش زندگی میکنیم ...


آسیاب آبی قدیمی شهر ...


کوچه پس کوچه های شهر ...


چیکو...


طرفداران خوشحال تیم ملی آلمان بعداز برنده شدن در بازی آلمان و آرژانتین دیروز...

|