1.06.2007

از هر دری ...

لطفا به بلاگ امید عزیز مسافری در کویر برین و داستان نازنین رو بخونید و پتیشنی رو که در رابطه با نازنین درست کردند امضا کنید . برای شما فقط یک کلیکه , ولی برای نازنین شاید رهایی .
مرسی و سبز باشید .

|