5.23.2007

سکوت نکنیم !!!


خسته ام و ناامید ...فکر نمیکنم که هیچ اتفاقی بتونه زنان سرزمین مادری رو از این همه ظلم نجات بده...تا کی ؟؟؟ ...
تا کی اینهمه زور و خشونت ؟؟؟ ... یعنی زن آفریده شده که اینگونه باهاش رفتار بشه ؟؟؟
این موجودات بی وجدان و احمق با انداختن آفتابه به گردن جوانها معلوم نیست چه درسی برای امت اسلام دارند ؟؟؟
اتفاقاتی که این چند وقت اخیر در ایران میافته اینقدر عجیب و غیر قابل تصوره که فکر نمیکنم هیچ انسان متمدنی باورش کنه ...دنیا از اینهمه بی خبره یا اگر هم خبر داره سکوت کرده . اقلن ما که ایرانی هستیم سکوت نکنیم .
شما هم در این مورد بنویسید .
فراخوان عمومی برای محکوم کردن توحش

|