5.27.2007

عاشقانه ...

بيتوته‌ی کوتاهي‌ست جهان
در فاصله‌ی گناه و دوزخ
خورشيدهمچون دشنامي برمي‌آيد
و روزشرم‌ساری جبران‌ناپذيری‌ست.
آه پيش از آن که در اشک غرقه شوم
چيزی بگوی
درخت،جهل ِ معصيت‌بار ِ نياکان است
و نسيم
وسوسه‌يي‌ست نابه‌کار.
مهتاب پاييزی کفری‌ست که جهان را مي‌آلايد.
چيزی بگوی
پيش از آن که در اشک غرقه شوم
چيزی بگوی
هر دريچه‌ی نغزبر چشم‌انداز ِ عقوبتي مي‌گشايد.
عشق رطوبت ِ چندش‌انگيز ِ پلشتي‌ست
و آسمان سرپناهي
تا به خاک بنشيني وبر سرنوشت ِ خويش گريه ساز کني.
آه پيش از آن که در اشک غرقه شوم
چيزی بگوی،
هر چه باشد
چشمه‌هااز تابوت مي‌جوشندو
سوگواران ِ ژوليده آبروی جهان‌اند.
عصمت به آينه مفروش
که فاجران نيازمندتران‌اند.
خامُش منشين
خدا را
پيش از آن که در اشک غرقه شوم
از عشق چيزی بگوی!
بیست و سوم مرداد هزار و سیصد و پنجاه و نه
احمد شاملو
آهنگی از
آقای جی جی کیل را به همه شما تقدیم میکنم در اینجا گوش کنید و اگر دوست داشتید دانلود کنید .

|