3.09.2005

من و تو ...


LOVE
Originally uploaded by shohreh.


براي تمامي زنان و مرداني كه قلبهايشان لبريز از عشق به يكديگر است . تمامي زنان و مرداني كه همواره به وجود يكديگر ايمان دارند و يقين دارند كه زندگي بدون ديگري معنايي ندارد و بي رنگ ميشود . تقديم به همه زنان و مرداني كه در هيچ كجا و هيچ تقويمي روزي را با يكديگر جشن نمي گيرند .

من و تو يكي دهان ايم

كه با همه آوازش

به زيباتر سرودي خواناست .

من و تو يكي ديدگان ايم

كه دنيا را هر دم در منظر خويش

تازه تر مي سازد.

نفرتي

از هر آن چه بازمان دارد

از هر آنچه محصور مان ميكند

از هر آنچه واداردمان

كه به دنبال بنگريم ، -

دستي كه خطي گستاخ به باطل مي كشد.

من وتو يكي شوريم

از هر شعله ئي برتر،

كه هيچ گاه شكست را بر ما چيره گي نيست

چرا كه از عشق

روئينه تنيم.

و پرستوئي كه در سرپناه ما آشيان كرده است

با آمد شدني شتاب ناك

خانه را

از خدائي گم شده لبريز مي كند .

احمد شاملو ، 23 ديماه 1341

|