3.14.2005

چهارشنبه سوري...


Fire
Originally uploaded by shohreh.


فردا آخرين چهارشنبه سال است . چهارشنبه سوري يادش بخير كه قاشق زني ميكرديم با بچه هاي در و همسايه و بعد هم دنبالمان ميكردند تا چادر را از سرمان بر دارند . يادش بخير بته خريدنها و از روي آتش پريدنها ..يادش بخير وقتي در هر كوي و بزرني پشت ديوار دختران فالگوش ايستاده رو ميديديم و سعي ميكرديم حرفهاي خوب بزنيم . چه حال و احوالي داشت وقتي كه تعداد بته هاي پشت سر هم چيده شده را ميشمرديم و به خود ميباليديم كه امسال تعداد بته ها بيشتر از پارسال است . يادش بخير تمام خاطرات زيباي چهارشنبه سوري ايام بچه گي . بيست سال در ايران چهار شنبه سوري جشن نگرفتم و در اين بيست سال فقط يك يا دوبار به همراه ايرانيان ديگر اين دور و اطراف چهار شنبه سوري را جشن گرفتيم ، يكبار از روي بته پريديم و يكبار هم از روي شمع، زيرا كه باران شديد ي ميباريد و ما غربت نشينان شوق گفتن زردي من از تو ،سرخي تو از من را داشتيم . فرزندانمان نيز دستمالي به روي سر انداختند و در سالني كه شايد 40 نفر در آن بود به قاشق زني پرداختند .

كجا بوديم و به كجا رسيديم . امسال اينجا خبري از چهارشنبه سوري نيست، همه جا برفي و سفيد است و تازه چند روزيست كه آسمان آفتابي شده ، هيچ شكوفه ايي نيز سرك نكشيده و هيچ پرستويي زير سقف خانه مان لانه نكرده . مادر زنگ زد كه چهار شنبه سوري راتبريك بگويد اما ما در اينجا هر سال يكسال از اين شب زيبا دور ميشويم و بيادش آهي از ته دل بر مي آوريم .

چهار شنبه سوري همه تون مبارك ،اميدوارم كه بهتون خوش بگذره . بچه هايي كه تو ايرانين اگر فردا از روي آتيش پريدين از زردي من هم به كسي بدين و سرخيش رو برام اي ميل كنين . دلم خيلي تنگه اون روزاست جامو خالي كنين . يادتون نره ها ! مرسي ...

اينهم يك لينك بسيار جالب در مورد چهار شنبه سوري

اينهم يكي ديگه كه نشون ميده جوونها چه كارهايي كه در اينروز نمي كنند .

|