3.18.2005

بهاران خجسته باد...


goldfish
Originally uploaded by shohreh.


ساعت عاشق شدن

دوباره ماهي سرخ

دوباره آبي ي آب

دوباره عيدي ي من

غزل هاي ترد ناب

دوباره دست هاي تو

سفره ي هفت سين من

وقت تحويل بهار

ساعت عاشق شدن

مابايد دوباره بچه گي كنيم

سبزي بهار و زنده گي كنيم

دوباره مادر بزرگ

رخت نو ، سوزن زده

تخم مرغ رنگي هم

از قفس در اومده

ساز پرناز تو كو ؟

نت به نت از ما بگو

از ترانه چكه كن

در بهار شست و شو

قصه ي دوباره ها

سكه يي به نام ما

دوباره شهرزاده يي

عاشق مرد گدا

دوباره لمس علف

عطر زاييدن گل

دوباره رنگين كمون

روي تنهايي پل

دوباره قايم موشك

سر چهار راه شلوغ

دوباره عيد ديدني

از غزل هاي فروغ

مابايد دوباره بچه گي كنيم

سبزي بهار و زنده گي كنيم .

شهيار قنبري1373

دوباره تازه شدن طبيعت و شكفتن شكوفه ها را به همه دوستان خوبم تبريك ميگم و اميدوارم كه سال جديد سالي سرشار از عشق و سلامتي و محبت و شادي براي همه شما چه در كنار خانواده و چه در خلوت تنهايي باشه .

سبزي بهار رو با تمام وجود زنده گي كنيد .

هر روزتان نوروز و نوروزتان پيروز.

|