4.09.2005

معشوق همينجاست...


اي قوم به حج رفته كجائيد كجائيد‌‌‌

معشوق همينجاست بيائيد بيائيد

معشوق تو همسايه ديوار به ديوار‌‌‌

در باديه سر گشته شما در چه هوائيد

گر صورت بي صورت معشوق ببينيد‌‌‌

هم حاجي و هم كعبه و هم خانه شمائيد

صد بار از اين خانه به آن خانه برفتيد‌‌‌

يك بار از اين خانه بر اين بام بر آئيد

گر قصد شما ديدن آن خانه جانست‌‌‌

اول رخ آئينه به صيقل بزدائيد

كو دسته ايي از گل اگرآن باغ بديديد

‌‌‌ كو گوهري از جان اگر از بحر جدائيد

با اينهمه آن رنج شما گنج شما باد‌‌‌

افسوس كه بر گنج شما پرده شمائيد

مولانا جلاالدين محمد مولوي بلخي رومي

|