4.23.2005

بن بست...


dancer
Originally uploaded by shohreh.

خيلي پريشان و سرگردانم ...

حسي ميان رفتن و ماندن...

ولي نه آدم ماندن هستم و نه جرات رفتن دارم...

چنديست كه بدنبال راهي برا ي رفتن به هر گوشه و كنار سر كشيدم ...

حتي فكر بازگشت را كردم ،

ولي حال ميدانم كه حتي براي بازگشت نيز راهي نيست و نمانده...

اين زندگي گهگاه بدجور با آدمها سر ناسازگاري دارد... بدجور.


|