2.25.2007

...


چند روزی نیستم ...یعنی کامپیوتر ندارم . دلم تنگ میشه ولی بهانه ی خوبیست برای رسیدگی به کارهای نیمه تمام و خوندن کتاب . برای همه شما شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم . سبز باشید .

|